Dr Niraj Chhaya

Lead Risk Management, Global Pharmacovigilance

Boehringer Ingelheim GmbH